Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem programu nr YMK/46 4 8 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania subwencji z Europejskiego Trustu Pomocowego

Program debata podczas konferencji obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Wyjazdy integracyjne w Warszawie
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Ewaluacja on-going Działań 2.1, 2.2 PO KL- badanie przedsiębiorstw uczestniczących w ponaregionalnych i zamkniętych projektów szkoleniowych
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Praktyka lekarska dentystyczna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: oławski oraz m. Elbląg

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., F.H.U. ,,AUTO-ADAM”, Spółdzienia Inwalidów ZAWRAT, „CITY-SAT” Gordzielik Sp. z o.o. , „Panda Trzebnica” , Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Fabryka nr 1 Sp.z o.o., Instytut Spawalnictwa, Laboratorium MSF Sp. z o.o., PREMIUM COMPARE , TRADE SOFT Marcin Wałęga, BIURO HANDLOWE GORGOL, Ferma OLDAR Aleksandra Dębska, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA OKULISTYKA-OPTYKA JOLANTA JARZĄBEK

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.