Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr IJYR/12 6 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego

Plan dyskusja w czasie warsztatu zawiera poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Działanie 2.6 ZPORR w województwie łódzkim w kontekście RSI LORIS
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Wykłady w Jurze
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja soków z owoców i warzyw
 • Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tucholski oraz gryficki

  Upoważnieni beneficjenci to: HANDEL I TRANSPORT DREWNA I TARCICY GRZEGORZ CZERWIńSKI, Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., BRUKTOM, TELEGPOL Sp. z o.o. , TELKONET Sp. z o.o. , Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, eGAB Sp. z o.o. , Grass Cavagna Group Polska, LINGUA PRO , Surfpeople , Valeo Autosystemy , GOLAB , MOBILE BOX Sp. z o.o., Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.