Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem programu nr WEH/43 7 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Plan debata podczas spotkania zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Weryfikacja jakości implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sale konferencyjne Szkolenia w Kazimierzu
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opolski oraz międzychodzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. („Agram” Chłodnia w Lublinie S.A.), Zakłady Urządzeń Okrętowych BOMET S.A., Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., „MAXTEL” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , GRYF-SAT Henryk Tubilewicz , 2KMM , ENERGIA VAWT Maciej Paweł Żurek, JDF Cafe Sp. z o.o., Marek Jedrzejczyk Zarzadzanie, Powiat Zwoleński, WOGIS , EasyCall.pl SA, ZABAWKARSTWO WOJCIECH BĄCZEK, FORMAT ZBYSŁAW MICHALSKI, USŁUGI STOLARSKIE

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.