Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr EBF/76 4 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Programu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas spotkania przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena kryteriów wyboru projektów oraz mechanizmu wstępnej kwalifikacji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem wpływu w następujących dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja szkła gospodarczego
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: radomszczański oraz jarociński

  Upoważnieni beneficjenci to: PIASKOWY DARIUSZ Uslugi Budowlano – ślusarskie Piaskowy Dariusz, „FURNEL” S.A., Skup Aut za gotówkę, REHA-CARE- Sprzęt medyczny, Przedsiębiorstwo Usługowe „JARSAT” , „RAXEL” Telekomunikacja Mazowiecka, Sławomir Owczarczyk, ARMADEO.PL Sp. z o.o., EventLabs Sp. z o.o. , IWONA ZIEMBIŃSKA PROSPER STUDIO, LEARN UP , Technologie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Marek Szczygieł, UTILITIA , CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, Buchalter Skłodowscy Spółka Jawna, Stańczyk Jan „RADMOT” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.