Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – projekty EFS

W związku z podsumowaniem projektu nr UEK/96 7 1 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena gotowości pomorskich uczelni do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów operacyjnych (PO IiŚ, PO IG, PO KL)
 • Analiza sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Szkolenia Team Building
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Ewaluacja zdolności absorpcyjnych systemu integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja bielizny
 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Szkoły policealne
 • Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: grudziądzki oraz bartoszycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Cukierniczego „SAN” S.A., Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS S.A. , Zakłady Tkanin Dekoracyjnych „DEKORA” S.A., LBTM sklep medyczny, Przedsiębiorstwo Elektroniki Antenowej „TELSAT” Sp. z o.o. , „JYSK” , BOKARO SZELIGOWSCY , Cezar , Grzegorz Błażewicz Benhauer, mLingua Sp. z o.o., Plastic Omnium Auto Exteriors Sp. z o.o., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Dariusz Libera DreamPen Producent art. Piśmienniczych, Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, W&B MOLD – WB Spółka komandytowo-akcyjna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.