Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr TBA/66 7 5 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Priorytetu Społecznego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Warsztaty w Zakopanem
 • Uzupełnienie programu ZPORR. Analiza poszczególnych działań ZPORR
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Innowacyjność w projektach HR – w poszukiwaniu trafnych kryteriów oceny
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Górnictwo gazu ziemnego
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: trzebnicki oraz brzozowski

  Upoważnieni beneficjenci to: „RENBUD”, Fabryka Sprzętu Okrętowego „MEBLOMOR” S.A. , NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, Artro-Med., Wieluńska Spółdzielnia Mieszkaniowa , Multimedia Sieci Sp. z o.o. , BRIX sp. z o.o., Ensalta Sp. z o.o., Instytut Energetyki, Multicom Consultiing Maciej Pluta, Renata Przeniosło, Zinit Daniel Łoposzko, A.S. Sierant PPHU Sierant Spółka Jawna, VIP – LKB POLAND Sp. z o.o., M+S Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka Cywilna Maciej Kęszycki, Stanisław Kęszycki

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.