Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr OWS/54 2 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania budżetu z Szwajcarskiego Priorytetu Oświatowego

Harmonogram debata podczas seminarium przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Weryfikacja efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel Na Kursy w Katowicach
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Badanie rynku i opinii publicznej
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płoński oraz kościański

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Metali Lekkich „Kęty” S.A. (Grupa KĘTY S.A.), Polar S.A., Elektrociepłownia Białystok S.A., STEAM CAR&AUTO DETAILING Jarosław Niegocki, Spółdzielnia Mieszkaniowa , „ARSOFT” Sp. z o.o., Aram Multimedia Elżbieta Mrzygłocka, Dako-Art , Główny Urząd Statystyczny , Markom Invest , SC2LABS , True Sp. z o.o. , FOSSE LIQUITROL POLSKA , MAGMA S.A.P. s.c. Mirosław Gruchot, Maciej Alksnin , Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARTEX”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.