Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr CTF/69 4 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Sprzedażowe
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: łowicki oraz rzeszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Lin i Drutu „DRUMET” S.A., Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego S.A., PPUH””Tomex „”Tomasz Czarnowski, Kostka brukowa, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOP-MIX KM S.C., „EURO-CODE” K. J. Morzywołek, Britenet , Ekotech sp. z o.o., Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o., LfC Sp. z o.o., SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o., TFP , FOSSE LIQUITROL POLSKA , PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA „ARCHICOMP” MIKLAS Ryszard, Integer.pl SA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.