Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr BYS/45 9 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Trustu Społecznego

Harmonogram debata podczas panelu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Pomiar efektywności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Treningi Sprzedażowe
 • Analiza systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie)
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu IX PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Komplementarność działań realizowanych w obszarze oświaty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: bocheński oraz gostyński

  Upoważnieni beneficjenci to: „TĘCZA” Spółdzielnia Socjalna, „FURNEL” S.A., SCANCLIMBER Sp. z o.o., MedBon – Internetowy Sklep Medyczny, Społeczny Komitet Użytkowników Telewizji Kablowej Os. Dąbrowskiego w Łowiczu, CHANNEL Tomasz Makarewicz , Aktiv Elektronik Agregaty Polska Pompy Polska Cezary Bielak, Finika Sp. z o.o., GÓRSKI KAROL KIOSK-DOM-PROJEKT, Life IT sp. z o.o. , Renata Przeniosło, V-Systems , BIOSTAT Katarzyna Tkocz-Wolny, ENAP S.A., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.