Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr WFM/72 3 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Społecznego

Plan dyskusja w czasie panelu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Team Building
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania projektów realizowanych w trybie systemowym – województwo świętokrzyskie
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW – Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Wstępna ocena oddziaływania PO IG na środowisko
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: mogileński oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Firma Oponiarska „Dębica” S.A.(TC Dębica S.A.), Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., Filar Skup Aut, Sklep medyczny ZDROWIE, Śląska Telewizja Kablowa Rybnik Sp. z o.o. , „PETRUS POLSKA Spółka z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA , AGUATE , ESSENTI Sp. z o.o., Konsorcjum Hurtowni Elektrycznych ELMEGA spółka z o.o. , LEWIATAN PODKARPACIE SP. Z O.O., Rataj , Universal Game Project sp. z o.o. , Lakma Strefa , WALA spółka z o.o., Rafiz Strygner i Dyczkowscy Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.