Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr RBX/17 2 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja w czasie spotkania przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Ry
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Ocena skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Wieliczce
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta do opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Grant będzie przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja przypraw
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: strzeliński oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Bydgoska Fabryka Kabli S.A., „Uroda” S.A., Fabryka Automatyki Chłodniczej „FACH” S.A., Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „PAGE”, Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe „TvO CHEŁMSAT” , Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowy Pustków , apeiro spółka z ograniczona odpowiedzialnością, FAMA , HELLER COMPETIZIONE Michał Heller, Natrol Sp. z o.o., SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o., Terkom Tomasz Obrzud, Tomasz Darmoliński , Elektroniczny Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy HYBRES Sp. z o.o., Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz S.J., Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „EWTEX 1” Król Łukasz

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.