Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr ERS/58 9 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania subwencji z Panatlantyckiego Trustu Społecznego

Plan debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Badanie odbioru kampanii i świadomości Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – II badanie
 • Audyt skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Warsztaty w Częstochowie
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Badanie omnibusowe na temat źródeł informacji o Funduszach Europejskich
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Działalność agencji reklamowych
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: gorlicki oraz m. Sosnowiec

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A., Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Piszczek Gzegorz Auto-Gaz-Serwis, Jerzy Gałczyński Firma Produkcyjno-Handlowa „NEW MEN” Zakład Pracy Chronionej, Przedsiębiorstwo Elektroniki Antenowej „TELSAT” Sp. z o.o. , Promontel Sp. z o.o. Projektowanie Montaż Telewizja , Centrum Informatyki ZETO , Firma Wanicki , Honey Access , NET-S M. Chmielewski, J. Chmielewska Spółka Jawna, QUANTUM SOFTWARE , „Firma POSIADAŁO” sp.j., Grupa3 Stanisław Jasonek Spółka Jawna, OK SYSTEM POLSKA , APREO LOGISTICS S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.