Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr YUE/89 4 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Sale konferencyjne Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Poprawa potencjału integracji społecznej na poziomie lokalnym poprzez ekonomię społeczną. Raport na temat Polski.
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt zostany omówiony pod kątem wpływu w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja bielizny
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Lublin oraz m. st. Warszawa

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Yangdong Jingzhou Hardware Co. Ltd., Huta Szkła „Jarosław” S.A., Fabryka Maszyn Budowlanych „BUMAR-HYDROMA” S.A., Ultraviol sp.j. Pietras,Purgał,Wójcik, Zakład Usług Antenowych ANTSERWIS Kazimierz Kociński, Henryk Czajkowski, Olenia Kordylewicz s.j. , Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VEGA Sp. z o.o. , Bluerank Sp. z o.o., CONTROLLING-ONLINE , KGHM Ecoren S.A., MARMA Polskie Folie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, SW Extreme Piotr Wojdasiewicz, YOUR ETCS Błażejewski Michał, Jabłuszko Sp. z o .o ., Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, GAMPET Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.