Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr DKX/35 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Funduszu Oświatowego

Porządek dyskusja w czasie konferencji obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Analiza aktywności samorządów gminnych i powiatowych województwa podkarpackiego w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Mazurach
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Trafność i skuteczność działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach PO KL, LRPO i PROW w kontekście zwiększenia aktywności Beneficjentów w sięganiu po wsparcie z Unii Europejskiej
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ocena stopnia zainteresowania pracodawców współpracą z placówkami kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania i przygotowania zawodowego w kontekście wdrażania Działania 9.2 POKL
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
 • Produkcja narzędzi
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tarnowski oraz pułtuski

  Upoważnieni beneficjenci to: ABB Elta Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportortowo-Sprzętowe SETRAN Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych S.A., RANIKA Katarzyna Nitsch, Przedsiębiorstwo PROMAX Sp. Jawna Zofia Fórmanek-Okrój, Wiesław Okrój , Pan Jacek Krasnodębski , BEPPE JOLANTA MARJAŃSKA, FAN NET , Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga , Librus Adam Tlatlik Spółka Jawna, RRC Poland Sp. z o.o., Twinteq , Coffee Service Sp. z o.o, Technitynk , Pro-Flex

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.