Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr FGM/66 5 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja podczas panelu zawiera wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ekspertyza „Wpływ wdrożenia Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Zachodniopomorskiego na sytuacje gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz funkcjonujących instytucji pożyczkowych i poręczeniowych”
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 5.1 PO IG
 • Analiza stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena efektów realizacji uproszczeń w systemie wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Ocena realizacji wskaźników monitorowania dla komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim


 • Program będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Transport morski i przybrzeżny pasażerski
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: hrubieszowski oraz wejherowski

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT WOJCIECH FPUH „SMREK” wspólnik spólki cywilnej, Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A., Elektrownia im. T.Kościuszki S.A., Skowrońska-Tunia Maria – Spec. ginekolog położnik, Centrum Produkcyjno-Usługowe ANSAT Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚRÓDMIEŚCIE” , AutoPrim Sp. z o.o. , Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik, Jaxa Networks Rafał Budweil, MateM Sp. z o.o., Podatnik.info , Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, GRACJA , VISITzakopane.pl Bartłomiej Prus, Centrum Medyczne MAVIT Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.