Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr HDG/19 5 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda debata w czasie konferencji przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Pomiar sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Treningi w Bielsku Białej
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kosmiczny
 • Wychowanie przedszkolne
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: górowski oraz m. Bielsko-Biała

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „PONIATÓW”, Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A., Telekomunikacja Polska S.A., EKO-TRANS Sp. z o.o., Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, Małopolska Telewizja Kablowa ” S.TAR-TV ” Sp. z o.o. , CAR Technology Production Sp. z o.o., Dolnoslaskie Surowce Skalne , Herbapol Lublin S.A., LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o., Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys, Videoszkolenia.pl , GALSOFT S.C. Robert Bożek Mariusz Myszkal, „Schuengel Polska” , Paweł Prochenko , Ireneusz Stankiwicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Fabryka Komunikacji Społecznej

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.