Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją programu nr TIJE/18 2 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Luksemburskiego Programu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych
 • Weryfikacja sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Treningi Handlowe
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII PO KL 2007 – 2013 w województwie pomorskim
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: biłgorajski oraz mielecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Cementownia „STRZELCE OPOLSKIE” S.A., Beiersdorf Lechia S.A., Zakłady Porcelany i Porcelitu „CHODZIEŻ” S.A., PUH DK, Zakład Instalacji i Konserwacji Anten K.Krzemińska-Kruczek, M. Krzemiński S.C. , CATV „IB-SAT” Ireneusz Brzostowski, BETACOM , Expert Group Sp. z o.o., Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka, OFFICEWEB.PL , Rezerweo sp. z o.o., Wydawnictwo M Sp. z o.o. , Action for Development of Research Sp. z o.o., Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Auto-Drobot Jan Drobot i Synowie Spółka Jawna

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.