Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem działania funduszowego nr ABT/27 1 3 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Funduszu Pomocowego

Plan dyskusja podczas panelu przewiduje poniższe grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena postępu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz identyfikacja problemów w absorpcji środków Programu
 • Ocena potencjału oraz stanu dotychczasowych prac w ramach jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w IZ oraz IP I i II stopnia w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim (dotyczy infrastruktury transportu drogowego, środowiskowej oraz rozwoju turystyki i kultury)
 • Opracowanie metodologii liczenia wskaźnika międzygałęziowej dostępności transportowej terytorium Polski oraz jego oszacowanie
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja gier i zabawek
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport rurociągowy
 • Działalność prawnicza
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rypiński oraz zambrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: HENKEL POLSKA S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego „Polskie Złote Ziarno” S.A., Fabryka Urządzeń Dżwigowych S.A., Usługi Asenizacyjne i Transport s.c. Kamińscy, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Bogdan Łaga, „DRUKARNIA SKLENIARZ” Włodzimierz Skleniarz, branżowe.pl , Eurocast Sp. z o.o., INCO-VERITAS , Marcin Moroz Mo-net, SUCCIN Katarzyna Sobkowiak, Piotr Ejmocki s.c., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, DANMAR COMPUTERS Małgorzata Mikłosz, Mellow , Europejski Bank Inwestycyjny

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.